Szerző: Németh Noémi

Kötelező cégmódosítás! – Határidő hosszabbítás!

2016.02.29.

Szíves tájékoztatásul jelzem T. Ügyfeleim számára, hogy a mai napon elfogadott törvénymódosítás alapján a kötelező cégmódosítás határideje – 1 évvel, azaz 2017.03.15. napjáig – meghosszabbításra került.

A hosszabbítás nem jelenti a kötelezettség megszüntetését, így célszerű azt nem az utolsó pillanatig odázni.

(A jogszabály-módosítás nem rögzíti, hogy az eljárás a határidő teljes tartama alatt mentesül-e az illetékfizetési kötelezettség alól…)

Kötelező cégmódosítás!

2016.01.06.

Amint arról tisztelt Ügyfeleim és Leendő Ügyfeleim már bizonyosan értesültek a médiából, az új Polgári Törvénykönyv alapján a korlátolt felelősségű társaságok nagy részének legkésőbb 2016. március 15. napjáig cégmódosítási eljárásra lesz szüksége, ahhoz, hogy működésük változatlanul megfeleljen a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

A módosításnak minden olyan tárgykörre ki kell terjednie, mely esetlegesen nem egyezik az új Ptk. rendelkezéseivel.

Leglényegesebb módosítása az új szabályozásnak, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak törzstőkéjüket (a jelenlegi szabályozást megelőzően is hatályos) 3.000.000,- Forintra kell megemelniük, a március 15-ig megengedett 500.000,- Forintról.

A töke összegének megemelése nem jár a céges bankszámlán történő elhelyezési kötelezettséggel, elegendő azt a társaság házipénztárába befizetni, s erről az ügyvezetőnek nyilatkozatot tennie.

A tőkeemelés természetesen megvalósulhat apport (nem pénzbeli hozzájárulás) szolgáltatásával is.

Kiemelendő, hogy a törzstőke megemelése mellett minden társaságnak felül kell vizsgálnia létesítő okiratát a vonatkozásban, hogy az megfelel-e az új Ptk. szabályainak.

Lényeges információ, hogy amennyiben kizárólag a jogszabályoknak való megfeleltetés a cégmódosítás tárgya, az eljárás mentes az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól. Természetesen, amennyiben más (nem a jogszabályváltozás miatt kötelező) módosításra is sor kerül, a már megszokott 15.000,- Ft és 3000.- Ft eljárási díjak fizetendőek a Magyar Államkincstár számlájára.

Felhívom tisztelt Ügyfeleim figyelmét arra is, hogy 2016. március 15. napját követően az illetékes cégbíróságnak lehetősége van pénzbírság kiszabására, illetőleg törvényességi felügyeleti eljárás megindítására azon társaságokkal szemben, melyek nem tettek eleget a jogszabályokban foglalt módosítási kötelezettségüknek.
A kötelező cégmódosítással kapcsolatos, illetőleg egyéb jogi kérdésekben is szívesen állok tisztelt Ügyfeleim rendelkezésére.

Mediáció

2015.07.28.

Örömmel tájékoztatom minden kedves jelenlegi és leendő Ügyfelemet, hogy 2015. júliusától hivatalos Mediátor képesítést szereztem, így a dr. Németh Noémi Ügyvédi Iroda a továbbiakban mediációs eljárások lebonyolítását is vállalja.

Az eljárást jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki vitás helyzetbe került, s saját meglátása szerint a helyzetet felek önerőből már nem képesek rendezni, azonban a bírósági vitarendezés előtt/HELYETT megkísérelnének egy gyorsabb, békésebb megoldást találni.

Ismert elérhetőségeimen minden kapcsolódó kérdésre szívesen válaszolok.

„A Mediáció segít a feleknek másképpen látni a konfliktust, másképpen látni a saját és a másik viselkedését, a háttérben meghúzódó szükségleteket és érdekeket és segít abban, hogy a felek közötti kommunikáció megváltozzon” (Kertész Tibor)

Civil Szervezetek figyelmébe!

2015. április 13.

Fontos információ a civil szervezetek (legnagyobb részt: Egyesületek, Alapítványok) számára, hogy amely szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény hatályba lépése előtt szerezte közhasznúsági jogállását, a közhasznúság iránti kérelmet ismételten be kell nyújtania, ellenkező esetben az illetékes Törvényszék a közhasznúsági jogállását a nyilvántartásból törölni kényszerül.

Kiemelendő, hogy a közhasznú szervezetek 2015. január 1. napjától már kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmeiket az illetékes Törvényszék felé, a papír alapon benyújtott kérelmeket a Törvényszék elutasítja.

A már megküldött törlésről rendelkező végzések vonatkozásában – az illetékesek tájékoztatása szerint – célszerűbb a fellebbezési jogról való lemondás, s új kérelem benyújtása, tekintettel arra, hogy a fellebbezési eljárás alatt új kérelmet benyújtani nem lehet (illetőleg az függőben marad), így a másodfokú negatív döntés alapján az adott szervezet közhasznú jogállása hosszabb időre törölt státuszba kerül.

Fontos még kiemelni, hogy a közhasznúsági kérelemben szerepeltetni kell azt is, hogy az adott szervezet Alapító okirata mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak, tehát aki a korábbi Civiltörvény, valamint az aktuális Polgári Törvénykönyv szabályaihoz még nem aktualizálta Alapító okiratát, annak ezt a közhasznúsági kérelem benyújtását megelőzően célszerű megtennie.

A dr. Németh Noémi Ügyvédi Iroda szívesen áll Ügyfelei rendelkezésére a fenti ügyintézés teljes körű lebonyolításában.